Πληροφορίες Πελάτη
Στοιχεία Πληρωμής

Εισάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Εισάγετε τον κωδικό πληρωμής και το επιθυμητό ποσό

Πατήστε επόμενο για να μεταφερθείτε στο επόμενο βήμα

Τα δεδομένα σας μεταφέρονται σε ασφαλές κανάλι

Στοιχεία Επικοινωνίας

Tel: +30 2102896600
Fax: +30 2102896615
Konica Minolta Business Solutions Greece SA
3 Mesologiou St, GR 14451 Metamorfosi Greece

Αποδεκτές Κάρτες